Thông tin Doanh nghiệp
Tên tiếng Việt*
Tên tiếng Anh
Tên viết tắt
Mã số thuế*
Loại hình* Số đăng ký KD*
Cơ quan chủ quản*
Địa chỉ
Tỉnh/Thành phố*
Địa chỉ chi tiết*
Điện thoại* Fax
Ví dụ: 0431234567, 0831234567.. không chứa các ký tự '+84', '()', dấu cách.. chỉ cho phép nhập số!
Email* Website
Chú ý địa chỉ Email sẽ được sử dụng để Cục thông báo thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống khi được phê duyệt và các thông tin liên quan nên cần nhập chính xác và chỉ đăng ký 1 Email, ví dụ: congtya@tenmien.com
Người đại diện
Họ và Tên*
Chức vụ* Số di động*    
Nếu bạn không thấy chức vụ tương ứng, bạn có thể chọn 'Chức vụ khác' để có thể nhập chức vụ mới phù hợp Chú ý số di động sẽ được sử dụng để Cục thông báo các thông tin liên quan qua tin nhắn nên cần nhập chính xác! Ví dụ: 0912345678, 0903868686.. không chứa các ký tự '+84', '()', dấu cách.. chỉ cho phép nhập số!
Chức vụ mới*